Снежник 01

Снежник 01

На денешен ден, 1 снежник (декември) 1943 година, почнал да излегува весникот „Братство“  како гласило на Првата македонско-косовска ударна бригада. Биле издадени од 150-200 примероци, а текстовите биле пишувани на македонски и на српски јазик.

Статиите и рубликите во весникот го третирале животот и борбите на бригадата, ликови на паднати борци, соопштенија и наредби на Штабот на бригадата.