1850~_Јордан Х. Константинов – Џинот (за поимот болгар)

Преку овој запис искажан од Јордан Х.К. Џинот се открива некогашното значење на називот „болгари“. Така како „болгари“ ги нарекува Траките Белисариус и Спартак. Потоа Јустинијан, Константин Велики, Василиј I, Василиј II, светите Кирил и Методиј, па и древните Македонци, митскиот древен народ Мирмидонци и Тројанците… Сите тие биле сметани за „болгари“ („Цариградски Весник“).

Тој сметал дека и во Моравија (денешна Чешка и Словачка) живееле “болгари“, бидејќи и моравските владетели ги нарекува „болгарски кнезови“.