0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција во голема мера било претопено најмалку два пати во минатото. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време албанското распространување од 17-19 век.