1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на хеленките градови – држави.
Пајонците исто така се укрстуваат и тие се дел од древните Македонци.

Жозер Артур Гобино