Димо Хаџи Димов

Македонија не ќе се ослободи со дипломатски средства, преку надворешна интервенција, ами преку револуција и по пат на самоослободување. Тајната дипломатија на империјалистичка Европа, искористувајќи ги великодржавните територијални аспирации на малите балкански држави, ги вовлекува нив во своите игри и ги држи во потчинетост и заостанатост. По националното ослободување, ќе дојде борбата за класно и социјално ослободување

• • •

Бугарија е најстрасниот претендент за Македонија. За Македонците стана сè појасна и појасна мислата, дека сите мешања на официјална Бугарија во македонските работи, не се ништо друго, освен факти насочени кон цели совршено туѓи, и крајно опасни за македонското ослободително дело.

Затоа ние не мислиме на Бугарија. Но ќе си ја чуваме Македонија.

И вие не мислете на Македонија, туку чувајте си ја Бугарија.

Освен тоа, потребно е кај бугарскиот граѓанин, да го всадиме истото сознание, за да може еден ден да ја впери својата тупаница кон своите гробокопачи, и да им каже дека треба да се занимаваат само со Бугарија како со своја куќа, а не и со Македонија како со туѓа куќа.