1922_Stanley Casson – ‘Ancient Greece’, London

„… Едно нешто сме сигурни – дека Грците биле расна мешавина која на крајот се развила во извонредна обединета културна идеја. Што била таа мешавина не е познато конечно (дефинитивно). …“