1919_Статутот на Македонската Федеративна Организација

Статутот на Македонската федеративна Организација со цел „за легална борба за Македонија како независна држава во рамките на земјописните и стопанските граници“ со слоганот „Македонија на Македонците!“.

The Statute of the Macedonian Federative Organization with purpose “to fight legally for Macedonia as an independent state, within its geographical and economic frontiers” with the slogan “Macedonia to the Macedonians!”.

Повик од македонските доселеници во Бугарија со кој се осудува политиката на бугарската Влада и Извршниот комитет, чија цел е присоединување на Македонија кон Бугарија. Се повикува македонското доселеништво „на борба за независна Македонија.“ (1919)