1874.03.05_Петко Славејков со писмо до Екзарх Йосиф I, Солун

„Глупавите настојувања на тукашниот [во Солун] православен човек, непромислените говори …дека тие не се Бугари, туку Македонци, т.е. различни од Бугарите (Александрови потомци!) …се тука за да го настројат населението на погубниот пат на одделување…”
– Петко Славејков говори за движењето за издвојување на македонските црковни општини во посебна македонска црква, во 1870-тите, преку возобновување на Охридската Архиепископија.
(Писмо до Екзарх Йосиф I, 5 март 1874, Солун, ЦДИА, ф. 989, оп. 2, а.е. 203, л. 2–3. Оригинал.)

Бугарски шпиони во 1874 година го спречиле создавањето посебна македонска Црква.

Бугарскиот егзархиски агент Петко Славејков говори за масовното движење во 1870-тите, за издвојување на македонските црковни општини во посебна македонска црква, преку возобновување на Охридската архиепископија… И, нагласува дека движењето ја опфаќа цела Македонија.