1752 « 1887.05.09_М.М. Владимиров – ‘Прво столетие на градот Екатеринослав’

Австрискиот полковник Иван Самоилович Хороват со cвојот полк од 3000 луѓе (Срби, Македонци, Бугари и Власи) се преселил во руската империја и со својата чета формирал воена населба и крепост Св. Елисавета, место, кое подоцна го добило името Елисаветовград.

Види повеќе: МарПедиа