1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет!
По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие се стегате да напишете ‘од Македонскиoт комитет’. Тоа име нема да загине, и поради тоа изјавувам дека без зборот ‘Македон’, вашите писма ќе бидат враќани назад. И, ве молам известете ги сите комитети.
9 октомври 1879 година
А. Калмиков “

 

English: “To the Dzumaian Macedonian committee!
I was elected by the People and Army for Spokesman of the Macedonian Revolutionaries.I appointed Dimitria Pop Georgiev for the leader of the headquarters, and with this I inform all Committee’s. You all restrained your self to write “from the Macedonian Committee of the Revolutionaries”. But this name will not die, and that’s why I inform you that with out the word “Makedon” your letters will be returned- please inform the other Committee’s.
9 October 1878 . A. Kalmikov.”

 

Извор: Проф. Г. Кацаровъ и Ив. Кеповъ, Документи по Кресненското възстание од 1878 год. Сб. БАН, Кн. XXXVI

 

Адам Калмиков е руско-казачки мајор и воен водач во Македонското кресненско-разлошко востание од 1878 – 79 г.

Комитетот „Единство“ е велико-бугарска организација основана 1878 г., во Велико Трново, со ограноци во повеќе градови. Целта на комитетот е припојување на Тракија и цела Македонија кон новосоздадената бугарска држава. Соработуваат со Македонскиот Комитет во општата војна на сите балкански народи против Турците во текот на руско-турската војна.

 

Посочиле: Види ВидиDragonGirl