1919.07.06_Тoдор Александров – писмо до Владимир Карамфилов

1919.07.06_Тoдор Александров - писмо до Владимир Карамфилов

Тодор Александров пред македонскиот народ за Македонија, пред Бугарите за Бугарија:

„..Санданистите се дoкажани ‘предавници на бугарскиот народ’, бидејќи, ‘…и во минатото и сега, се борат и агитираат за автономија на Македонија како одделна економска и географска единица, со одделен македонски народ со своја посебна историја од векови наназад..’ ‘..Тие дури и се закануваат дека со оружје в рака би се бореле против eвентуалното обединување на Македонија со Бугарија…”