1921.12.04_Устав на Македонската Федеративна Револуционерна Организација

1921.12.04_Устав на Македонската Федеративна Револуционерна Организација

Македонската федеративна организација, позната како Македонска федеративна револуционерна организација или Македонска емигрантска федеративна организација била политичка и револуционерна организација на македонската емиграција во Бугарија. Со Уставот на МЕФО била определена целта за дејствување: легална борба за создавање автономна федеративна држава Македонија во нејзините географски и економски граници, независна од балканските држави.

Табло со учесниците на конгресот на МЕФО од 1923 година

Македонска Нација