1924.08.02_Членска карта во горноџумајското ‘Благотворително Братство’

1924.08.02_Членска карта во горноџумајското 'Благотворително Братство'

Во членската карта под реден број 280 на Георги Антонов Москов на Благотворителното Братство со јасно читливи букви е запишано:

„Секој Македонец е должен да ги исполнува задолженијата кон родината и кон братската организација. Секој Македонец треба да го чита и распространува сојузниот орган – ‘Независна Македонија‘“ (весник на Благотворителното Братство)