1938_Павел Шатев, Петар Делииванов, Божин Проданов – обраќање до светската јавност

1938_Павел Шатев, Петар Делииванов, Божин Проданов - обраќање до светската јавност

„… Македонската општественост, открмена и израснала с борбите на своја народ, разксан от “миротворците” меѓу балканските држави /Србија, Грција и Блгарија/, е с разбунтувана свест от судбата му, КОЈАТА МУ ОТНЕ ДАЖЕ И ОНИЈА КУЛТУРНИ, ПРОСВЕТНИ И ДУХОВНИ ПРАВА, КОИТО БЕШЕ СИ ИЗВОЈУВАЛ ПРЕС СУЛТАНСКИЈА РЕЖИМ.

Новите владетели на Македонија днес преследват не само носителите на македонската идеја за национална, икономическа и политическа свобода на Македонија, а и името на македонец; те систематически се стремјат да заличат половин вековната национал-освободителна историја на Македонија, изпастрена с епични подвизи, герои и светци.  …“

 

 

Обраќање на Павел Шатев, Туше Делииванов и Божин Проданов во 1938 година до светската јавност за положбата на македонскиот народ и како треба да се реши македонското прашање.

Explanation from Pavel Shatev, Tushe Deliivanov and Bozhin Prodanov in 1938 to the world public opinion about the status of macedonian people and what is necessary to decide macedonian question.

 

Посочил: Пољакот од МакедонијаВиди Види
Извор: Scribd