1974.08_ДООМ – ‘Илинденски проглас’

1974.08_ДООМ - 'Илинденски проглас'

Платформата на Движењето за Ослободување и Обединување на Македонија од 1974 г., содржела:

1. Поголема автономија на СР Македонија во склоп на СФР Југославија;
2. Признавање на националната посебност на Македонците во Пиринска и Беломорска Македонија;
3. Враќање на Македонците бегалци во Грција и
4. Автономија на Пиринска и Беломорска Македонија, како етапа кон обединувањето на целокупната етногеографска Македонија.