1933.02.12_Проглас на Големиот Македонски Собор, Горна Џумаја

1933.02.12_Проглас на Големиот Македонски Собор, Горна Џумаја

„… Оспособувањето на Македонија, која денес е распослана меѓу трите држави: Југославија, Грција и Бугарија во една самостојна политичка единица во нејзините природни географски граници …“

„… раководителите на македонското движење … ќе ги најдуваат најсигурните патишта за остварување на нашиот идеал – Македонија на Македонците ползувајќи ги сите историски можности …“

„… Исто така, со жалење Соборот утврдува дека рушителите и престапниците против македнското дело, како во минатото така и сега, најдуваат поткрепа и содејство во бугарските службенички средини и политички кругови …“

„… Соборот ги повикува сите македонци каде и да живеат со нови усилби и постојаност да ја продолжат борбата за постигнување на македонскиот идеал …“