1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД

„… Редовен член на оваа организација може да биде саекој полнолетен Македонец, кој ја прифаќа и поддржува целта на централната организација и се задолжува да ги исполнува нејзините решенија и наредби. А резервен член може да биде секој оној што не е роден во Македонија, без право на гласање и избирање. …“

Посочил: Spiritual Pulsar