1903 « 1934_Павел П. Шатев – ‘Во Македонија под ропство’, Софија

1903 « 1934_Павел П. Шатев - 'Во Македонија под ропство', Софија

„… Ја разбрав насоката која сакаше да ја истера Тефиков и изјавив: ‘Не припаѓам кон никаква организација, национална или социјална, а само сум Македонец’ …“