1940_Коста Веселинов – ‘Борци за национална свобода’ (кратко житие на Гоце Делчев), София

1940_Коста Веселинов - 'Борци за национална свобода' (кратко житие на Гоце Делчев), София

Кратко житие за Гоце Делчев напишано од Коста Веселинов во книгата “Борци за национална свобода”, София, 1940