1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

1902.07.07 – 1902.08.25_’Балкански Гласник‘, Београд

Сите обиди за издавање македонски весник кој би бил гласило за изнесување на македонските гледишта набргу било забранувано од владите на балканските соседи каде што весникот ќе се појавел.

Таков бил и весникот ‘Балкански Гласник’ кој зборувајќи за Македонци излегол во 8 броја пред да биде забранет.

Посочил: Пољакот од Македонија