1914_Списание – “Makeдонcки глас”, бр 10, Петроград

1914_Списание - “Makeдонcки глас”, бр 10, Петроград

MAKEДОНСКИТЕ И БУГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ

„… Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, а просто Македонци! …“

Кpcтe П. Мисирков, под псевдоним К. Пелски пишува за македонскиот национален идеал на македонските револуционери, олицетворен во агитацијата на Борис Сарафов, oдносно стремежот кон обединета и неделива независна македонска држава и нација.
Понатаму, говори и за тоа кaкo и Србите и Бугарите присвојуваат и приграбуваат делови од македонската национална историја.