1905_Димо Хаџи-Димов – Револуционерен лист, X 7 и 8

1905_Димо Хаџи-Димов - Револуционерен лист,  X 7 и 8

“Сѐ додека моето рамо ќе крепи пушка, Македонија ќе биде недостапна за бугарски офицер”.

Гоце Делчев

 

Цитатот од Гоце е запишан од Димо Хаџи-Димов во „Револуционерен лист” наслов „Две теченија“, Х 7 и 8, 1905

Посочил: Слобода или Смрт