1900_Василъ Кѫнчовъ – ‘Македония, Етнографија и статистика’, София

1900_Василъ Кѫнчовъ - 'Македония, Етнографија и статистика', София

„… Местните Бугари и Куцовласи, кои живеат во пределите на Македонија се нарекуваат самите Македонци и околните народи така ги нарекуваат. …“

Васил Кнчов бугарски егзархиски чиновник.

Посочил: Пољакот од Македонија