1900+_Павел Делирадев (за Јане Сандански)

1900+_Павел Делирадев (за Јане Сандански)
„… за борба против турскиот апсолутизам и спротивставување против завојувачките (поползовенија) на великобугарскиот шовинизам: за слободна, единствена и независна Македонија во братски врски со сите слободни балкански народи …“