1922.02.2306_Бюлетин No. 2, Пловдив

Кому да се надеваме?

Сегашната насилничка положба во Македонија е осудена со меѓународните договори, при чие изработување немало две договорни страни, туку од една страна победници – од друга победени. Независно од тоа, самиот Македонец не е прашан, туку му е наметнато едно решение, со чија сила Македонија е разделена на три дела и Македонците се оставени под три туѓински ропства. Со Македонија се случи тоа што пред години се случило со Полска.

Весник на македонското иселеништво.

 

Посочил: Вождот