1893.10.02_Новинарски напад на македонската самобитност како „сепаратизам“, Софија

1893.10.02_Новинарски напад на македонската самобитност како „сепаратизам“, Софија

Бугарската политика од основањето на бугарската државност, со текот на времето сѐ повеќе и повеќе ја злоупотребувала принудноста на македонското ослободително движење за логистичко користење на територијата на бугарската држава. Така борбата за слободна и самостојна Македонија безсрамно ја нарекувале „сепаратизам“.