1941_Бугарски историчари – за цар Самоил

1941_Бугарски историчари - за цар Самоил

„… професор Јордан Иванов тврди, дека цар Самоил е од ерменско потекло; проф. Златарски, Пастухов, Цветко Стојанов и др. мислат дека цар Самоиловиот род бил од славјанско потекло – од македонско славјанско племе брсјаци; проф. Никола П. Благоев смета цар Самоиловиот род за прабугарски; српскиот проф. Владимир Петковиќ мисли дека цар Самоил имал персиско потекло.

меѓу тие лутања на наши и туѓи учени за потеклото на цар Самоиловиот род ќе поднесеме уште еден предлог, – она, кое се знае и говори во реканско. А тоа е: дека има мијаци, кои сметаат дури Самоила за свој, за мијак. …“

 

Посочил: Види Види