1878.10.30_Софиски до Џумајски Комитет, писмо

Вероучение - Поука 03

После писмото од Калмиков со кој се бара употреба на зборот ‘македонски’, наместо исполнување на барањето, од софискиот комитет со изговор за безредие се наметнува укинување на промакедонскиот Џумајски добротворен Комитет и апсење на Димитар Поп Георгиев.

„Софиски добротворен Комитет ‘Единство’

Бр: 103 објавен на 30ти октомври 1878
Софија,

До Џумајскиот добротворен комитет сместен во Џумаја. Од вашето писмо од 25ти октомври и во исто време слушнато директно од г-дин Атаман Калмиков и Петко Павловиќ со жалење можеме да заклучиме дека Востанието во Македонија е во безредие. За да се пресече ова безредие кое може да води до компликации, ние одлучивме: 1. да се затвори штабот на Димитар Поп Георгиев и 2. да се назначи комисија составена од г-дин Димитриа С. Стателов, Пандо М. Урумов и Андреја И. Георгов кои треба да ја преземат контролата над финансиските, поштенските и административните единици во новостекнатите територии. Вашиот комитет треба да се потчини на гореспоменатата комисија која е претставник на централниот Комитет. Ова значи дека треба да се подредите на упатаствата од оваа комисија за апсење на Д.П. Георгиев. Кога ќе нѐ известите за завршувањето на оваа задача, вашиот комитет ќе биде ставен во составот на комисијата и централниот комитет. Кога се молиме на Бог се молиме за вас, Малесија. “

“Sofian beneficence Committee ‘Unity’
No: 103 published on 30th October 1878
Sofia ,
To the Dzumaian beneficial committee stationed in Dzumaia. From your letter from 25th October and in the same time heard directly from Mr. Ataman Kalmikov and Petko Pavlovik with regret we concluded that the Uprising in Macedonia is in disorder. To cut through this disorder which can lead to future complication, we decided: 1. to close the headquarters of Dimitar Pop Georgiev and 2. to appoint an commission consisting of Mr. Dimitria S. Statelov, Pando M. Urumov and Andreja I. Georgov who should take control over the financial, postal and administration units in the new gained territories. Your committee should obey to the above mentioned commission which is representative of the central Committee. This means that you should comply to the instructions to this commission for arresting D.P. Georgiev. When you inform us about accomplishing the task, your committee will be put through inventory with the commission and the central committee. When I pray to god I pray for you, Maletija.