1946_Павел Делирадев – ‘Jане Сандански’, с13, Македонски научен институт, библиотека “Бележити Македонци”, Софиja

1946_Павел Делирадев - 'Jане Сандански', с13, Македонски научен институт, библиотека "Бележити Македонци", Софиja

„… Добро ориентиран по задачите, средствата и организациската структура на ВМРО, тоj уште подобро се подотвува за неjзин апостол, и во текот на април 1901 година заминува со своjа чета со цел да агитира со боевите лозинги на организациjата и да ги збива неjзините редови во борба против турскиот апсолутузам и противдеjствиjа против завоjувачките посегања на големо-бугарскиот шовинизам за слободна, единствена и независна Македониjа во братски врски со сите слободни балкански народи. Од овоj аспект Jане ќе ги определува во иднина своите и на своjата татковина приjатели и неприjатели…
Во 1899 година тоj … се запознава Димо Хаџи Димов, родум од Горно Броди, Серско, со школско образование и социjалистичка школовка, со Гоце Делчев, душата на Внатрешната организациjа, со Ѓорче Петров, општопризнатиот “дипломат” на истава организациjа и др.
Од нив, македонските првоапостоли, обдарениот со високоценети револуционерни кавалитети Jане Сандански го добива своето идеолошко просветлување. Од тие смели бoрци, само смртта можеше да го раздели. И четворицата се бореа смело против општите неприjатели, и четворицата умреа од неприjателски кyршуми.
И нивната смрт, покажа дека Кобурзите и Софиjа не беа помали неприjатели на Внатрешната македонцка организациjа од цариградските султани. Гоце умре од турски кyршум, а Jане, Димо и Ѓорче од кyршумите на Кобургските наемници. …“

„… Повелбата на новото време е: секој, којшто живее во Македонија, може и треба да се чувстува пред сè и над сè како Македонец …“

Павел Делирадев