1976_Народносниот состав на Бугарија

1976_Народносниот состав на Бугарија

Македонци – 3,201,720.

Во 1976 во изложувањето на народносните состојки на бугарската нација само прабугарските остатоци (Гагаузите) се наведени како Бугари. Сите други се сметани како Македонци или Тракијци.

„… во Бугарија живеат
Македонци – 3,201,720
Тракијци – 2,000,000
Турци – 1,120,000
Румунци – 650,000
Цигани – 480,000
Ерменци – 450,000
Бугари – 334,000
Евреи – 100,000
Разни др. – 394,000 германци, унгарци, белоруси, чеси, грци…
Вкупно 8.729.720