1937.11.05_Акрополис

Вероучение - Поука 03

Атинскиот весник „Акрополис“ во 1937 година отпечатил напис на еден грчки новинар кој го посетил Воден и бил восхитен од преземените мерки за да се искорени македонскиот јазик и да се наметне грчки:

Ова треба да го направиме со една добро планирана акција, без скокови и падови, по еден строго и во подробности изработен план, без да креваме шум околу себе за стореното и постигнатото, тука треба да се слуша грчкиот говор, а не населението да зборува на некакво македонско наречје кое кај странците и минувачите создава впечаток дека тука и по 25 години, грчката управа не го научила населението да го зборува јазикот на државата.

Акрополис, 5.XI.1937 година