1349 « 1905_Љ, Стојановиќ – ‘Стари српски записи и натписи’, Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

1349 « 1905_Љ, Стојановиќ - 'Стари српски записи и натписи', Књ. III. с.41, (бр. 4949), Београд

Стефан Душан ја додава (како првенствена) титулата македонски цар кон неговите титули

1349

Според Раваничкиот препис на Законикот од Стефан Душан.

Законик на чесниот и Христољубив Македонски Цар Стефан, Српски, Бугарски, Унгарски, Далматински, Арбанаски, Хунгаро Влашки и независен владетел на многу области и земји…

Вака е запишано во раваничкиот препиис (транскрипт) на Душановиот законик кој е откриен од П. Шафарик во манастирот Раваница во Срем. Транскриптот сега се чува во Националниот музеј во Прага.
Во преписот е ставен датумот од 21 Косар 1349 година со нагласување на ословувањето МАКЕДОНСКИ ЦАР.