1871_Петар Драгашевиќ – ‘Географија за средње школе’, Београд

1871_Петар Драгашевиќ - 'Географија за средње школе', Београд

„… Македонци су најстарији Словени на илирском простору а можда и у Еуропи …“

„… у њихавом језику може да наѓе трагова свију оних народа, који сада (можеби ‘овда’ нејасно за читање) и онда над њима владаше (нарочито Бугара и Срба)  …“

„… Турци 13 отсто, Арнаути 7 отсто, Грци 14 отсто, Ермени 3 отсто и останати 2 отсто. Што би се рекло, Словени има двапати повеќе од сите други заедно, а четирипати повеќе од Турците. Во Словени се бројат: Срби 3,6 милиони, Хрвати 0,5 милиони, Македонци 1,3 милиони, Бугари 3,2 милиони, останати 0,04 милиони …“

„… Староседелци во овие земји, во древни времиња биле некои Словени на кои не им се знаат имињата…можеби низ долгите времиња наназад многу раштркани, тоа се денешните Македонци. Но, како што насекаде во светот бидува, кога дојденците ја преземаат власта, така било и овдека …“

„… Македонците денес го заземаат речиси целиот брег на Белото море, на исток се мешаат со Бугарите од Тракија на запад со Арбанасите од Арбанија и Епир и на север со Србија ги граничи Шар Планина. И покрај сето ова во нивните обичаи и во нивниот јазик можат да се најдат траги од сите оние народи, кои овде-онде, над нив владееја (нарочно Бугарите и Србите). Македонците и денес се карактеризираат самостојно и стојат во средината меѓу Бугарите и Србите …“

c. 162-163:
„… Македонците се наjстари Словени на ова илирско трополе … Тие се одделен народ кој стои во средината меѓу Србите и Бугарите …“