1907_Доселенички документи – Aleksoff, САД

1907_Доселенички документи - Aleksoff, САД-01

Во американските доселенички документи може да се најдат поединци кои како место на потекло рекле Македонија. Како примерот погоре.

Од проверка на презимето Алексов за 1907 година излегува дека некои од нив (2) како место на потекло рекле Бугарија и Турција, но има примери (2) кои навеле Македонија, иако тогаш Македонија (со исклучок на пиринскиот дел) била во склоп на Османлиското Царство.

 

Извор: destinationnext.com