1917_National Geographic Magazine

1917_National Geographic Magazine

Значајно сведоштво дека во 19-от и почетокот на 20-от век, службената национална определба зависела и била поврзувана исклучиво со религиозната или црковната митрополитска припадност, а не со расното или етничко потекло.

Турскиот метод на класифицирање на народностите СПОРЕД НИВНИТЕ ВЕРСКИ УБЕДУВАЊА не се совпаѓа со денешните определени мерила за РАСА или ЈАЗИК.