1917_National Geographic Magazine

1917_National Geographic Magazine

Значајно сведоштво дека во 19-от и почетокот на 20-от век, националната определба официјално зависела и била поврзувана исклучиво со религиозната или црковната припадност, а не со расното или етничко потекло.

Турскиот метод на класифицирање на народностите СПОРЕД НИВНИТЕ ВЕРСКИ УБЕДУВАЊА се коси со параметрите РАСА или ЈАЗИК.