1918.07_The Typographical Journal

1918.07_The Typographical Journal

Од искажаното …there are … still many Turks and Macedonians here… (овде сѐ уште има многу Турци и Македонци) може да се заклучи дека тоа било време (после I Светска Војна) кога Македонците како и поразeните Турци биле истиснувани од градот Солун. Но сѐ уште многу ги имало. За разлика од нив … The Greek population is large and increasing … „…грчкото население е големо…“ но со доселување нагло раснело. Најмногу грчкото, но и на другите, пред сѐ припадници на народите победници во војната …many Serbians have resides here. Bulgarians, Albanians, Italians, …

„… The Greek population is large and increasing and there are, of course, still many Turks and Macedonians here. Since they were driven from their own country many Serbians have resides here. Bulgarians, Albanians, Italians, and other nationalities are represented. …“

Сите наброени Грци, Турци, Срби, Бугари, Албанци и Италијанци биле и се нации. Како може да бидат споменати сите тие кои се нации, а според новите грчки теории, Македонците да се историски споменувани само како регионален поим!?