1944.09.05_Adolph Hitler – Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)

1944.09.05_Adolph Hitler - Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)

Таен проект на нацистичкиот врв за создавање независна Македонија кога веќе не бил обврзан со засегањата на капитулираната Бугарија.