1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case – ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

1944 « 2003_Norman M. Naimark & Holly Case - ’Yugoslavia and its historians‘, Stanford University Press

„…  Скоро две десетлетија подоцна, во Снежник 1944, капетан P. H. Evans, агент на Наменската Оперативна Изведба (SOE) кој поминал осум месеци во Западна Грција (Егејска) Македонија како британски офицер за врски (BLO) и станичен командир, известил за британското МНР:

Превладувачки е СЛОВЕНСКО подрачје не Грчко. Домашниот јазик и често пати исто така во полињата, селските улици и пазарот е МАКЕДОНСКИ, СЛОВЕНСКИ јазик … Имињата на места како што се дадени на мапа се ГРЧКИ …, но имињата кои најчесто се користат … се СЛОВЕНСКИ имиња. Грчките се намаз ставен од Метаксас … Грчкиот е сметан скоро како странски јазик и на Грците не им се верува како на нешто туѓо, дури ако не и во целата смисла на зборот како странци. Очигледниот факт, скоро премногу очигледен да се тврди дека областа е СЛОВЕНСКА по природа и не е ГРЧКА, не може да биде пренагласен. …“

Посочил: Охридска Самовила