1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.

 

Извор: Збирка David Rumsey