1665_Joan Blaeu – ‘Macedonia, Epirvs et Achaia’, Amsterdam

1665_Joan Blaeu - 'Macedonia, Epirvs et Achaia', Amsterdam

Македонија, Албанија, Јамбол, Епир, Тесалија и Ахаја. На земјописната карта од еден од најценетите средновековни картографи Грција никаде не е обележана.

Извор: Збирка David Rumsey