1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri – ‘Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L’Ancienne Grece

1718_Nicolas Gueudeville, Chatelain Henri - 'Tom I. No. 8. Cronologie Historique Des Rois, Et Differents Etats De L'Ancienne Grece

На земјописната карта каде подробно e даден древен Хелас, дури и Тесалија е надвор од границите.

Извор: Збирка David Rumsey