1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.

 

Извор: Збирка David Rumsey