1832_John Arrowsmith – ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

1832_John Arrowsmith - ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

Македонија разграничена од околните земји: Тракија, Мизија, Илирик, Грција.
Скопје влегува во границите на Македонија.

 

Извор: Збирка David Rumsey