1865_A.J. Johnson – ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

1865_A.J. Johnson - ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

Американска карта за Австрија, Турција, Унгарија и Македонија. И во описот на картата Македонија е наброена покрај другите земји.

 

Извор: Збирка David Rumsey