1877_Heinrich Kiepert – ‘Greece with the Islands and Shores of the Aegean Sea. Troy’, Berlin (Dietrich Reimer)

1877_Heinrich Kiepert - 'Greece with the Islands and Shores of the Aegean Sea. Troy', Berlin (Dietrich Reimer)

Жолтите рабови се деловите каде што живееле Грци. Според картата Грците ги има на македонскиот брег, но не и во внатрешноста на Македонија.

Извор: Збирка David Rumsey