1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.

 

Извор: Збирка David Rumsey