1918_The Daily Telegraph – “Races of Eastern Europe by Alexander Gross, Geographia”

1918_The Daily Telegraph - “Races of Eastern Europe by Alexander Gross, Geographia"

Народносна карта на југоисточна Европа во 1918 г., во која Македонците (македонските Словени) се означени како посебна етничка група.