1921_Anton Leopold Hickmann – “Geographisch-Statistischer Universal-Atlas”, Wien

1921_Anton Leopold Hickmann - “Geographisch-Statistischer Universal-Atlas”, Wien

Во универзалниот атлас на Антон Леополд Хикман покрај другите народи споменати се Македонци, македонски народ, македонски јазик и тоа кои живеат во Југославија, Грција и Бугарија.

Посочил: makedonien.mk