0000_A.K. Johnston – ‘Eastern half of the Roman Empire’, Edinburgh & London

0000_A.K. Johnston - 'Eastern half of the Roman Empire', Edinburgh & London

На сите земјописни карти од времето на Римското Царство, ако се наведени напоредно, Македонија и Хелас се претставувани како раздвоени територијални поими.