1878.05.04_Hancock Herald

1878.05.04_Hancock Herald

За време на руско-турската војна 1878 и општите балкански востанија за ослободување од Османлиска Турција се споменуваат Македонци, Грци, Срби, Муслимани и Тракијци. Бугарите сѐ уште не се ни целосно довообличени од руската дипломатија како Бугари и не се целосно познати како такви. Така наместо Бугари во статијата се именувани како Тракијци.